Pravidlá

 1. Na rybolov je potrebné nahlásiť sa min. 24 hodín vopred. V opačnom prípade Vám lov nebude umožnený.
 2. Každý rybár je povinný nahlásiť sa pri vstupe u správcu Rybárstva Brčná. Areál je uzavretý a strážený, takže nie je možné doň vstupovať bez prítomnosti správcu.
 3. Voľný pohyb v areáli rybníkov je možný iba v časti športových rybníkov. Do chovnej časti je vstup pre verejnosť zakázaný.
 4. Loviaci je oprávnený loviť na jeden aj viaceré rybárske prúty.
 5. Pri vylovovaní je loviaci povinný používať podberák a s ulovenými rybami zaobchádzať humánne a šetrne. Podberák je súčasťou vybavenia rybníkov.
 6. Do areálu je možné priniesť si vlastné rybárske náčinie
 7. Je zakázané používať vlastné živé nástrahové rybky
 8. Druh ani množstvo používaných návnad nie je obmedzené, ale nesmú byť zdravotne chybné, ani plesnivé, skysnuté, toxické alebo inak poškodené.
 9. Ulovené ryby, sa nesmú v žiadnom prípade púšťať naspäť do vody a je neprípustné prinášať ryby z iných vôd. Aj v prípade muškárenia a lovu na háčik bez protihrotu je zakázané púšťať ryby späť do vody.
 10. V areáli je zakázané fajčiť okrem vyhradených miest, poškodzovať a ničiť porasty, rybárske a ani iné zariadenia. Ďalej je nutné udržiavať poriadok a neobťažovať ostatných rybárov nadmerným hlukom
 11. Každý účastník rybolovu sa ho zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Vstup detí do 12 rokov je dovolený iba v sprievode dospelej osoby, ktorá za tieto zodpovedá
 12. Množstvo rýb, ktoré si je za poplatok možné ponechať, nie je obmedzené.
 13. Pred odchodom ulovené ryby odváži zodpovedný pracovník Rybníkov Brčná, ktorému je povinné uhradiť celú príslušnú sumu. Tá sa odvíja od hmotnosti ulovených rýb. Ceny za kilogram ulovených rýb jednotlivých druhov sú zverejnené v našom cenníku. Ďalej je povinný odovzdať na kontrolu a vrátenie aj zapožičané náradie.
 14. V prípade zistenia porušenia tohto poriadku bude rybár vyhostený a bude musieť nahradiť spôsobenú škodu. V prípade poškodenia alebo krádeže (majetku, rýb) bude privolaná polícia.